Bookmark and Share
 


KLYNGEHOVEDPINEPATIENTER SØGES TIL PROVOKATIONSFORSØG MED PACAP38 OG VIP

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.

Deltagerinformation

PACAPs virkning på fremkaldelse af hovedpine hos klyngehovedpinepatienter

Du inviteres til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forsøg med formålet at undersøge forekomst af

hovedpine eller klyngehovedpineanfald efter indgift af de i kroppen naturligt forekommende stoffer pituitært adenylat cyklase aktiverende peptid-38 (PACAP38) og vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP). Forsøget omfatter en forundersøgelse (1 time) og to forsøgsdage med en samlet varighed på ca. 8 timer. Du skal således indgå i 2 forsøgsdage med mindst 7 dages mellemrum. På første forsøgsdag bestemmes det ved hemmelig lodtrækning, om du skal have PACAP (10 pmol/kg/min) eller VIP (8 pmol/kg/min) i en blodåre. Lodtrækningen er tilrettelagt således, at man får begge stoffer ved gennemførelse af hele forsøget. Du vil derudover blive bedt om at føre en hovedpinedagbog i op til 4 uger før forsøgsgangene og 4 uger efter forsøgsgangene.

Baggrund og betydning

Mekanismerne bag den smertefulde lidelse klyngehovedpine er endnu ikke fuldt klarlagt. Lidelsen kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige smerteanfald, der er lokaliseret bag og omkring øjet. Smerteanfaldene ledsages af samsidige symptomer som tåreflåd, næseflåd, øjenrødme, hægende øjenlåg og motorisk uro.

Det er tidligere vist, at nitroglycerin fremprovokerer klyngehovedpineanfald i episodiske klyngehovedpinepatienter (ECH-patienter) i aktiv klynge, men ikke i mellem klyngerne. Et lignende mønster gør sig gældende for kendte klyngehovedpineanfalds-”triggers”, fx alkohol; under klyngen fremkalder indtag af alkohol anfald hos nogle patienter, modsat udenfor klyngen.

Mange års forsøg med migrænepatienter har ført til opdagelsen af adskillige karudvidende signalmolekyler, der forekommer naturligt i kroppen, bl.a. pituitært adenylat cyklase aktiverende peptid-38 (PACAP38), som kan udløse migræneanfald hos disse patienter. Denne viden har banet vejen for nye behandlingsmetoder. Et lignende karudvidende signalmolekyle, vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP), kan ikke udløse migræneanfald hos migrænepatienter men giver samme bivirkninger som PACAP38. Derfor er VIP velegnet til såkaldt ”overkrydsningsforsøg” med PACAP38, hvor forsøgsperson og læge ikke skal vide, hvad forsøgspersonen får på en given forsøgsdag.

Det er uvist, om PACAP38 fremprovokerer anfald hos patienter med klyngehovedpine, og i så fald om det er muligt både i og udenfor klyngen. Det nuværende studie vil kunne hjælpe med at afdække helt

centrale og uafklarede mekanismer bag klyngehovedpineanfald og potentielt åbne for muligheden for mere målrettet behandling af denne meget alvorlige smertelidelse.

Forundersøgelse

Forud for forsøget vil du blive indkaldt til en forundersøgelse. Her vil du igen modtage skriftlig og mundtlig information om forsøget inden du underskriver det informeret samtykke samt fuldmagten. Derefter vil du få foretaget en almindelig lægeundersøgelse, hvor vi sikrer, at du opfylder kriterierne for at være med i forsøget. Til forundersøgelsen vil du også blive instrueret i brug af hovedpinedagbogen som tages i brug herefter. Dagbogen føres på en til formålet udviklet og godkendt applikation (app) til smartphone eller i papirform. I dagbogen indsamles oplysninger om hovedpine, andre symptomer og anfalds behandling. Til trods for, at du har afgivet samtykke, har du retten til at trække dig ud af forsøget uden at skulle argumentere herfor, og dette vil ikke påvirke evt. fremtidig behandling. Alle indsamlede data vil blive behandlet fortroligt og kun offentliggjort i anonymiseret form og opbevares under sikre forhold i 15 år efter forsøgets afslutning i anonymiseret form.

Forsøgsdag

For at kunne deltage må du ikke lide af andre primære hovedpineformer (fx migræne), alvorlige hjerte-kar-sygdomme, astma eller andre alvorlige sygdomme, herunder psykiske lidelser. Din deltagelse i projektet kan blive stoppet uden din accept, hvis den ansvarlige læge beslutter, at det er det bedste for dit helbred og velfærd. Du vil naturligvis blive informeret om evt. årsagen hertil.

Du skal møde op anfaldsfri i mindst 4 timer, hvis du er i klynge og hovedpinefri i mindst 8 timer, hvis du har kronisk klyngehovedpine eller er udenfor klynge.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention og vil få foretaget en graviditetstest inden forsøget.

Ved ankomst lejres du i en seng og hviler i ca. 10 min., hvorefter der registreres hovedpineintensitet, puls og blodtryk. Der anlægges plastickanyle i begge albuebøjninger til indgift af forsøgsmedicin over 20 minutter samt til udtag af blodprøver. Der tages ca. 280 ml blod i alt for at forstå mekanismerne bag et eventuelt respons. Blodprøverne opbevares anonymiseret i op til 12 måneder, inden prøverne efter forsøgets afslutning sendes til analyse. Når prøverne er analyseret vil det overskydende plasma blive gemt. Der vil derfor blive oprettet en forskningsbiobank. Dette betyder at noget prøvemateriale vil blive gemt i anonymiseret form og opbevaret i en aflåst fryser til mulig brug ved senere forskningsprojekter. Efter endt analyse vil alle prøver blive destrueret jf gældende retningslinier på området. Hovedpine, ledsagesymptomer og andre bivirkninger registreres hvert 10 min i de følgende 90 minutter. Der

vil være en læge til stede under hele forsøget. Du vil få medicin mod et eventuelt udløst klyngehovedpineanfald ved behov. Herefter er forsøget slut, og du kan gå hjem, når du føler sig klar til det. I de efterfølgende 24 timer skal du udfylde et hovedpineskema hjemme, hvor det registreres, om der udvikles yderligere klyngehovedpineanfald. Dette er meget vigtigt for forsøget!

Efter forsøget

Du medgives et spørgeskema til hjemmeregistrering af evt. klyngehovedpineanfald i de følgende 24 timer. Behandling mod hovedpine tilbydes ved behov, og du medgives smertestillende medicin i tilfælde af senere udviklet hovedpine. Samlet varighed af hver forsøgsgang er ca. 3 timer, heraf hovedparten på den første af de to dage pr. forsøgsgang. Forundersøgelsen varer ca. 1 time. I 4 uger efter forsøget vil du blive bedt om fortsat at føre hovedpinedagbog

Bivirkninger og risici

Ved infusion af PACAP38 og VIP kan der forventes hovedpine, rødme af huden i ansigtet og kroppen, hævelse af ansigtshuden, varmefornemmelse, hjertebanken og kvalme under og efter infusionen. Endvidere er der beskrevet fornemmelse af tilstoppet næse, kuldegysninger og kæbesmerter. Indgift af PACAP kan også føre til et kortvarigt lille fald i blodtryk.

Der vil altid være en læge til rådighed under hele forsøget, som stoppes, hvis blodtrykket overskrider de fastlagte grænser. Puls og blodtryk måles med korte regelmæssige intervaller gennem hele forsøget, og du vil løbende blive udspurgt om hovedpineintensitet samt til andre fornemmelser eller symptomer. Mild forbigående hovedpine efter PACAP38 og VIP forekommer hos stort set alle raske forsøgspersoner og kan ubehandlet vare op til 12 timer efter forsøgets start. Hovedpinen kan let behandles med almindelige smertestillende tabletter eller gængs migrænemedicin, sumatriptan 50 mg. Rødme og hævelse af ansigtshuden kan i sjældne tilfælde ubehandlet vare op til 1-3 døgn, men kan hurtigt afbrydes med høfebermedicin og/eller binyrebarkhormon. Ved anlæggelsen af plastik-kanylerne til infusion og blodprøvetagning, kan der fremkomme et ”blåt mærke”.

Dine rettigheder som forsøgsperson

Det er frivilligt, om du vil være med i forsøget. Selv om du har besluttet, at du gerne vil deltage, kan du altid vælge at trække dig ud af forsøget - uden at du skal komme med nogen forklaring på, hvorfor du alligevel ikke vil være med. Det gælder også, selvom du har "skrevet under" på at ville deltage. Dit samtykke til deltagelse i forsøget vil omfatte adgang til videregivelse og behandling af nødvendige oplysninger helbredsforhold, øvrige private forhold og andre oplysninger som led i relevante myndigheders lovpligtige kontrol med forsøget.

Du har ret til at medbringe en bisidder til forundersøgelsen, og du har ligeledes ret til betænkningstid før du beslutter dig, om du vil deltage i forsøget. Vedlagt dette informationsbrev er folderen "Før du beslutter dig", som sammenfatter alle regler og bestemmelser vedrørende tavshedspligt, klagegang, erstatning og kompensation for deltagere i videnskabelige forsøg. Du bedes læse denne folder.

Den videnskabsetiske komite og datatilsynet har adgang til at gennemgå din patientjournal mv. gennem dit samtykke til deltagelsen i forsøget. Alle indsamlede data vil blive behandlet fortroligt og kun offentliggjort i anonymiseret form. Alle indsamlede data opbevares under sikre forhold i 15 år efter forsøgets slutning i anonymiseret form, hvorefter de slettes.

Der bliver givet en ulempegodtgørelse på 200 kr. pr. time, i alt ca. 1600 kr. (skattepligtigt) for hele forsøget.

Mulig nytte ved forsøget:

Det beskrevne studie vil bidrage til at forklare udviklingen af klyngehovedpineanfald hos klyngehovedpinepatienter og dermed øge vores viden om klyngehovedpine. Deltagerne i forsøget får ikke umiddelbart nogen nytte af at deltage. Forskning af denne type kan have betydning for udvikling af bedre lægemidler og dermed bedre behandling af klyngehovedpine.

Økonomi

Forsøget modtager ikke støtte fra medicinalfirmaer. Udgifter til forsøget dækkes af Hovedpineforskningens fond, Glostrup Hospital, der omfatter midler under offentlig revision.

Der vil løbende blive ansøgt om forskningsstøtte til projektet fra forskningsfonde, men gennemførelsen af projektet beror ikke på opnåelse af sådan støtte. Den forsøgsansvarlige, Luise Vollesen, Ph.D.-studerende, er ansat under Dansk Hovedpinecenter. Initiativtager er Dansk Hovedpinecenter med Luise Vollesen.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:000000
 


Basit Ali Chaudhry
Rigshospitalet Glostrup, Dansk Hovedpinecenter
Valdemar Hansens Vej
2600 København
Tlf: 31188048
Basitalich_95@hotmail.com